Contact

 • Openingstijden
 • Maandag 09:00 - 17:00 uur
 • Dinsdag 09:00 - 17:00 uur
 • Woensdag 09:00 - 17:00 uur
 • Donderdag 09:00 - 17:00 uur
 • Vrijdag 09:00 - 17:00 uur
 • Zaterdag 09:00 - 17:00 uur
 • Zondag Gesloten

Garantie: 

1.1 Bomen, heesters en planten hebben behoefte aan voeding en water. Voor de juiste verzorging zie ons plantadvies. Het plantadvies is onderdeel van dit garantie        bewijs. 

1.2 Voor her groei garantie voor bomen en planten uit pot geldt een uitloopgarantie in het eerste groeiseizoen tot 21 juni. 

1.3 Iedere boom en struik die uit de volle grond komt heeft ook her groeigarantie. De boom/struik moet voor 21 juni van het aanplantjaar blad hebben. 

1.4 Het recht op garantie vervalt bij:

 • Vorstschade, droogteschade, overstromingen, stormen en overige extreme weersomstandigheden. Aantastingen door schimmels, ziekten, plaagdieren, vandalisme en natuurrampen. Tevens vervalt de garantie bij het ophogen, afsluiten, verdichten en/of bestraten van de bodem direct rondom de boom/plant.
 • Bomen en planten die te diep geplant zijn.
 • Bomen geplaats in verhardingen zonder de vereiste standplaatsaanpassingen te hebben uitgevoerd (bomenzand, beluchting systeem) Onjuiste toepassing van bomen en planten. Bijvoorbeeld een zon minnende plant onder een boom, planten voor zure grond toepassen in kalkrijke grond, enz. De koper kan geen beroep doen op de garantie bij verkleuring van bloem en/of blad.
 • Alle overige omstandigheden en/of factoren welke buiten de invloedsfeer vallen van Tonsel Boomkwekerijen en Tonsel Groencentrum.
 
1.5 Indien u aanspraak wil maken op uw garantie dan dient u voor 21 juni per mail (info@tonsel.nl) contact met ons op te nemen. Voorzie uw mail van een foto van        de producten en een kopie van de aankoop bon of factuur/offerte. Alleen volledige claims worden in behandeling genomen. Bij toekenning van de claim heeft          de koper recht op een nieuwe plant mits voorradig of een vergelijkbaar alternatief met dezelfde waarde, welke in het volgende plantseizoen (najaar) afgehaald          kan worden bij Groencentrum Tonsel te Dronten. Aanplant- en bezorgkosten vallen altijd buiten de garantie. 

HANDELSVOORWAARDEN
– voor leveringen onder een bepaalde afroepwaarde vragen wij een transporttoeslag
– leveringen geschieden in overleg met onze afdeling planning
– meegeleverde emballage wordt doorberekend en gecrediteerd bij retourzending mits leeg en onbeschadigd
– afname plantgoed gedurende het plantseizoen tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt

ALGEMENE VOORWAARDEN
A. Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden
1. Alle door verkoper gedane offertes en leveringen geschieden uitsluitend op basis van deze voorwaarden. Verwijzing naar andere voorwaarden wordt niet aanvaard. Door het plaatsen van een bestelling verbindt koper zich volledig en zonder enig voorbehoud aan deze voorwaarden. Zij kunnen alleen schriftelijk en met de uitdrukkelijke toestemming van verkoper worden gewijzigd dan wel uitgebreid en hebben als zodanig alleen maar betrekking op de onderhavige transactie, tenzij anders overeengekomen. Verkoper is bevoegd structurele wijzigingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan te brengen; van toepassing zijn steeds de voorwaarden die gelden op de datum van overeenkomst.
B. Offertes en overeenkomsten
1. Een offerte en een prijsopgave zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien bij de offerte wordt vermeld dat levering afhankelijk is van de toereikendheid van het gebodene wat de hoeveelheid en kwaliteit betreft, zal verkoper na constatering van ontoereikendheid koper daarvan op de hoogte stellen. In dat geval kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van koper.
2. Een koopovereenkomst is pas geldig wanneer de bestelling door verkoper schriftelijk naar de koper is bevestigd.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of verkoper koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
C. Prijzen
1. De prijzen op het moment van plaatsing van de bestelling gelden voor levering af kwekerij tenzij anders overeengekomen en zijn exclusief BTW en heffingen van (semi-)overheidswege opgelegd.
2. Bij verzoek van koper om de najaarslevering uit te stellen tot uiterlijk 1 mei van het opvolgende jaar, is verkoper gerechtigd de prijs met te verhogen tegen marktconforme prijzen.
3. Voor het verpakkingsmateriaal wordt – tenzij anders overeengekomen – statiegeld berekend door verkoper waarbij de vergoeding voor gebruik is inbegrepen. Gedeeltelijke terugbetaling geschiedt alleen na het onbeschadigd retourneren door koper.
4. Indien de koper meerwerk van de verkoper verlangt, buiten de overeengekomen te leveren zaken om, is de verkoper gerechtigd dit meerwerk extra
te berekenen. De verkoper is verplicht op verzoek van de koper vooraf aan te geven wat deze kosten zijn en hoe de berekening tot stand is gekomen.
D. Levering en ontvangst
1. De door verkoper opgegeven leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Overschrijding van de leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch op het recht van retentie, noch op annulering van de lopende bestellingen. De voor voorjaarslevering gekochte planten moeten als volgt worden afgenomen: wortelgoed voor 15 april en kluitplanten en potplanten voor 1 mei. Indien hiervan wordt afgeweken moet die schriftelijk worden meegedeeld. Bij levering “op afroep” heeft verkoper het recht, indien niet een vroegere afroep geschiedt, voorjaarsleveringen te allen tijde na 15 mei van het kalenderjaar te doen indien het kluitplanten en potplanten betreft. Na 15 mei is de verkoper gerechtigd binnen 14 dagen te leveren.
2. Het overschrijden van de leveringstermijn op grond van force majeure en andere onvoorziene en verkoper niet toerekenbare gebeurtenissen, waardoor verkoper de levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt – hieronder vallen groeischade of bederf van planten door onvoorziene vorst- en/of andere weerschade, officiële leveringsverboden en/of andere beschikkingen, bedrijfsstoringen, stakingen etc. ook indien de omstandigheden zich voordoen bij leveranciers van verkoper, zijn verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen niet toe te rekenen. Zulke gebeurtenissen, waarbij sprake is van overmacht, geven verkoper het recht de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste aanlooptijd op te schorten of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst. Voor zover de belemmering langer dan vier weken duurt en deze belemmering niet aan verkoper is toe te rekenen, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, doch dit slechts nadat hij verkoper een redelijke schriftelijke naleveringstermijn heeft gesteld en slechts voor zover verkoper niet heeft gepresteerd.
3. De levering geschiedt hetzij door directe overhandiging van de zaken aan koper, hetzij door middel van een mededeling van beschikbaarstelling, hetzij door middel van aflevering aan een vervoerder op de plaats van vestiging van verkoper. Indien is overeengekomen dat verkoper het vervoer verzorgt, zal de overhandiging plaatsvinden op een plaats die voor verkoper goed bereikbaar is.
4. Koper verbindt zich ertoe de levering binnen het overeengekomen aantal dagen in ontvangst te nemen na de mededeling van afroep.
5. Wanneer een verstrekte order geheel of gedeeltelijk door koper word geannuleerd, c.q. geweigerd of wordt doorgeschoven naar een daaropvolgend afleveringsseizoen dient hij in gevolge hieraan bij verkoper ontstane schade, w.o. extra werkzaamheden en verzorgingskosten te vergoeden; deze bedraagt tenminste 30% van de netto-factuurwaarde van de overeengekomen opdracht of zo veel meer als aantoonbaar.
6. Wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende vakkundig personeel tijdens het lossen en daarna zorg te dragen voor directe en deugdelijke verwerking van het geloste. Bij overschrijding van het aantal overeengekomen losuren worden deze extra kosten doorberekend. De kosten van niet van te voren overeengekomen deelleveranties c.q. orderuitsplitsing c.q. levering op diverse losplaatsen worden als extra kosten aan koper doorberekend.
E. Risico-overgang
1. Koper is verplicht bij de levering aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen en assistentie te verlenen voor het deskundig lossen van de goederen. In geval van schade of vermissing dient koper hiervan binnen vier dagen na ontvangst van de zaken de nodige bevindingen te doen en eventuele voorbehouden bij buitengerechtelijke akte of aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst te doen toekomen aan vervoerder en/of verkoper.
2. Indien de leveringstermijn door toedoen van koper wordt vervroegd of overschreden, is koper verantwoordelijk voor schade aan het gewas die door voortijdige of uitgestelde levering is veroorzaakt.
F. Betaling
1. Alle betalingen geschieden netto, zonder korting of andere vergoeding. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door verkoper.
2. Tenzij anders is overeengekomen – en schriftelijk bevestigd – dienen de facturen voor particulieren vooruit betaald te worden en voor overige klanten binnen 10 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Indien verkoper gegronde redenen heeft om aan te nemen dat koper te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, is verkoper gerechtigd onmiddellijke betaling van de facturen, of garanties daartoe, te eisen.
3. Bij betaling na de bij punt F.2. overeen gekomen termijn is koper rente verschuldigd, gelijk aan het geldende wettelijke rentepercentage per maand of per gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum en is verkoper gerechtigd alle lopende bestellingen op te schorten, onverminderd zijn recht op het nemen van enige andere juridische actie. In geval van gespreide betaling worden betalingen eerst in mindering gebracht op het niet geprivilegieerde gedeelte van de schuld, pas daarna op de eventuele oudere schulden en leidt het niet voldoen van een termijn tot de onmiddellijke opeisbaarheid van het totaalbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien verkoper daartoe reden ziet, kan hij bij gebreke van betaling binnen twee werkdagen na een ingebrekestelling, de koopovereenkomst van rechtswege laten ontbinden; hij is voorts gerechtigd teruggave van de zaken te vorderen, onverminderd zijn recht op andere vormen van schadevergoeding. De ontbinding heeft niet alleen betrekking op de betrokken bestelling, maar tevens op de overige voorgaande onbetaalde bestellingen.
G. Eigendomsvoorbehoud
1. Koper heeft het recht aan hem geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en af te leveren indien hij niet in verzuim is.
2. Ondanks feitelijke levering aan koper, gaat de eigendom van de geleverde producten pas over op koper, nadat al hetgeen koper krachtens deze overeenkomst aan verkoper verschuldigd is of zal zijn, heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper gaat niet teniet, indien koper de planten vooruitlopend op verdere doorverkoop tijdelijk in aan hem of aan derden toebehorende grond heeft geplant. Het is koper niet toegestaan de producten te verpanden of tot zekerheid over te dragen. Indien en zolang verkoper eigenaar van de producten is, zal koper verkoper op diens eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan verkoper eigenaar is, zich bevinden.
3. In geval van beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator op de (eigendoms-)rechten van verkoper wijzen en verkoper onmiddellijk hiervan in kennis stellen. Kosten en schade, die ontstaan doordat koper deze verplichtingen niet nakomt, komen volledig te zijnen lasten.
4. Zolang koper niet alle verschuldigde bedragen aan verkoper heeft betaald, cedeert koper volledig aan verkoper toekomstige vorderingen die hij zal hebben op grond van doorverkoop van de producten; een bijzondere akte van cessie is daartoe niet nodig. Op eerste verzoek van verkoper zal koper de cessie echter openbaar maken en verkoper de noodzakelijke informatie en stukken ter beschikking stellen.
H. Klachten en garantie
1. Direct na aankomst van de zaken op de plaats van bestemming dient koper zich ervan te vergewissen dat het geleverde overeenkomt met hetgeen is besteld. Indien de zaken niet conform zijn met het bestelde of indien er een duidelijk gebrek is, moeten eventuele klachten die hieruit kunnen voortvloeien – om ontvankelijk te kunnen zijn – uiterlijk vier werkdagen na de aankomst van de zaken op de plaats van bestemming schriftelijk worden medegedeeld aan verkoper, of, indien er sprake is van verborgen gebreken, uiterlijk vier werkdagen na vaststelling van het gebrek.
Deze schriftelijke mededeling dient een uitvoerige beschrijving te bevatten van het door koper gesignaleerde gebrek. Koper verplicht zich ertoe de niet-conforme zaken apart te bewaren. Ingeval de klacht rechtvaardig blijkt te zijn, verplicht verkoper zich ertoe, naar keuze van koper, hetzij de gebrekkige of niet-conforme zaken te vervangen, hetzij de zaken terug te nemen en de verkoopprijs aan koper terug te betalen. Elke teruggave dient vergezeld te gaan van een formele overeenkomst tussen verkoper en koper.
2. De aansprakelijkheid van verkoper is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de omstreden zaken.
Andere vorderingen uit welke hoofde dan ook, in het bijzonder schadevergoeding wegens gevolgschade, waaronder schade voor derde(n), zijn uitgesloten. Er wordt ook uitdrukkelijk overeengekomen dat de garantie voor raszuiverheid in geen geval het factuurbedrag kan overschrijden. Voor hergroei wordt niet ingestaan aangezien meerdere omgevingsfactoren daarop van invloed zijn na verloop van de reclametermijn.
3. De koper dient zich bij de bestelling van planten te vergewissen dat de toepassing van de planten niet de gezondheid van mens en dier in gevaar brengt. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren voor schadeclaims van derden inzake de productaansprakelijkheid indien schade door inwendig gebruik van de planten dan wel later te vormen bloemen of vruchten ontstaat.
I. Geschillen
1. Bij geschillen over de kwaliteit van de geleverde producten tussen de contractanten kan elke partij zich, indien onderlinge schikking niet mogelijk is, tot de rechter richten.

Dronten, juni 2022-001